LUENNOT JA HARJOITUKSET

Kehotietoisuus ja tietoisuustaidot


  • Miten itseymmärrystä voi kehittää kehotietoisuutta vahvistavan työskentelyn avulla?
  • Miten kehotietoinen työskentely voi auttaa kehittämään vuorovaikutusta toisten kanssa ja hallitsemaan ympäristöstä tulevia odotuksia?

Kasvava kiinnostus kehotietoista liikuntaa kohtaan kertoo halusta tutustua omiin kykyihin ja potentiaaleihin ilman pakonomaista suorittamista. Kehotietoisuuteen pohjautuva itseymmärrys on oleellinen ehto eettiselle ja tasa-arvoiselle vuorovaikutukselle toisten kanssa. Mindfulness esitetään usein yksilölähtöisesti omaan itseen ja sisäänpäin kääntymisenä. Koulutuksemme kuitenkin korostaa meditaation sosiaalista ulottuvuutta: oppimista olemaan läsnä yhtä aikaa muiden kanssa.

Osalle yhdessä-läsnäolo ja oman kehon kuuntelu on luontevaa, kun taas toisille se tuottaa suuria vaikeuksia. Kaikki voivat kuitenkin oppia vahvistamaan omaa kehotietoisuuttaan omista lähtökohdistaan käsin. Koulutuksemme avulla opit ymmärtämään, mitä kehotietoisuus tarkoittaa ja miten voit ”laskeutua” siihen tuntemalla samalla yhteenkuuluvuutta toisten kanssa ilman pakkososiaalisuutta.

Kehollinen tieto ymmärretään näissä koulutuksissa kokonaisvaltaisesti, huomioiden koulutettavien yksilölliset erot, taustat ja lähtökohdat. Ruumiillinen kokemus vaihtelee yksilöiden välillä. Siksi tässä koulutuksessa ei nojata minäkeskeiseen mindfulnesiin, vaan se ymmärretään sosiaalisista lähtökohdasta käsin. Sosiaalinen meditaatio tuo meidät tietoisemmiksi ympäristön asettamista vaateista kehollisuudelle. Tällaisia vaateita ovat esimerkiksi sukupuoleen tai syntyperään liittyvät oletukset ja stereotypiat.

Tarjoamme joko lyhyttä 120 min luento- ja harjoituspakettia tai 10 tunnin harjoituspainotteista viikonloppua kehotietoisuuden parissa. Koulutukset sisältävät tutkittua tietoa kehotietoisuudesta, meditaatiosta ja läsnäolosta ryyditettynä käytännön harjoituksilla. Harjoituksissa huomioidaan erikuntoiset asiakkaat sekä ihmisten yksilökohtaiset erot ja meditaatiokokemuksen moninaisuus. Vain näillä ehdoin aito kohtaaminen yhteisössä mahdollistuu. 

Koulutuksen keskeinen sisältö:

< Kehotietoisuus ja miksi se on tärkeää itseymmärryksessä

< Meditaatio yhdessäolon ja sosiaalisuuden kautta

< Oman ruumiinkuvan hahmottaminen

< Miten meditaatio auttaa käsittelemään omia tunteet ja ulkoa syntyviä paineita

< Elämän hidastaminen

Kouluttajananne toimii filosofian tohtori Ilmari Kortelainen, joka on yksi alansa johtavia asiantuntijoita Suomessa ja tunnettu aiheen tutkija myös kansainvälisesti. Kortelainen on kiinnittänyt huomiota mindfullnessin kritiikkiin, ja korostanut sosiaalisen tietoisuuden ja kehotietoisuuden rinnakkaiseloa. Jos halut päästä nauttimaan ainutlaatuisesta kehotietoisuuskoulutuksestamme, ota yhteys Ilmariin (ilmari.kortelainen(at)uta.fi) tai Jaana Parviaiseen (050 410 6764, jaana.parviainen(at)rautahoyhen.fi)!