ITSETUNTEMUKSEN VAHVISTAMINEN

Kehotietoisuus ja tietoisuustaidot


  • Miten itseymmärrystä voi kehittää kehotietoisuutta vahvistavan työskentelyn avulla?
  • Miten kehotietoinen työskentely voi auttaa kehittämään vuorovaikutusta toisten kanssa ja hallitsemaan ympäristöstä tulevia odotuksia?

Kehotietoisuuden harjoittamisella tähdätään omien kykyjen ja mahdollisuuksien oivaltamiseen ilman pakonomaista suorittamista. Kehotietoisuus on pohjana myös eettiselle ja tasa-arvoiselle vuorovaikutukselle toisten kanssa. Mindfulness  ymmärretään usein yksilön sisäänpäin kääntymisenä. Me korostamme koulutuksessamme meditaation sosiaalisuutta: läsnä olemista muiden kanssa.

Osalle yhdessä-läsnäolo ja oman kehon kuuntelu on luontevaa, kun taas toisille se tuottaa vaikeuksia. Kaikki voivat kuitenkin oppia vahvistamaan omaa kehotietoisuuttaan omista lähtökohdistaan käsin. Koulutuksemme avulla opit ymmärtämään, mitä kehotietoisuus tarkoittaa ja miten voit ”laskeutua” siihen tuntemalla samalla yhteenkuuluvuutta toisten kanssa mutta ilman pakkososiaalisuutta. Sosiaalinen meditaatio auttaa myös tiedostamaan niitä vaatimuksia, joita ympäristö asettaa kehollisuudellemme.

Tarjoamme joko lyhyttä 120 min luento- ja harjoituspakettia tai 10 tunnin harjoituspainotteista viikonloppua kehotietoisuuden parissa. Koulutukset sisältävät tutkittua tietoa kehotietoisuudesta, meditaatiosta ja läsnäolosta ryyditettynä käytännön harjoituksilla. Harjoituksissa huomioidaan erikuntoiset asiakkaat sekä ihmisten yksilökohtaiset erot ja meditaatiokokemuksen moninaisuus.   

Koulutuksen keskeinen sisältö:

< Kehotietoisuus ja miksi se on tärkeää itseymmärryksessä

< Meditaatio yhdessäolon ja sosiaalisuuden kautta

< Oman ruumiinkuvan hahmottaminen

< Miten meditaatio auttaa käsittelemään omia tunteita ja ulkoa syntyviä paineita

< Elämän hidastaminen