YRITYSKULTTUURIN UUDISTAMINEN

Arvotietoisuus ja etiikka johtamisessa

Yrityksen ja organisaation menestyminen perustuu niissä toimivien ihmisten eettiseen tietoisuuteen ja osaamiseen. Selkeät arvot liiketoiminnassa, asiakastyössä ja sisäisessä toimintakulttuurissa ovat oleellisen tärkeitä toiminnan jatkuvuuden kannalta. 

Arvojen ja eettisten periaatteiden on hyvä näkyä avoimesti asiakkaille ja yhteistryökumppaneille, jotka ovat niistä yhä kiinnostuneempia. Johtotason työntekijöiden tehtävänä on vahvistaa yhteisiä periaatteita päivittäisessä johtamisessa. Kun arvot ja eettiset ohjenuorat on koko organisaatiossa sisäistetty, ne heijastuvat käytännön asiakastyössä. Eettinen sitoutuminen tuo merkityksellisyyden ja motivoitumisen kokemuksia päivittäiseen työskentelyyn vahvistaen siten koko organisaation perustoimintaa.  

Tarjoamme teille etiikan vankkaan asiantuntemukseen ja tutkimukseen perustuvaa luento- ja valmennusprosessia Suomen kokeneimpien etiikkavalmentajien luotsauksessa. Prosessi toteutetaan vaiheittain kanssanne sovittujen tavoitteiden ja aikaraamin puitteissa.  

Valmennuksen keskeiset aiheet ja etapit   

< Eettisyyden ja arvotietoisuuden tarkoitus ja merkitys 

> Eettisyys ja arvotietoisuus johtamisessa  

< Periaatteiden aito näkyminen toimintakulttuurissa

< Etiikasta ja arvoista neuvotteleminen työyhteisössä 

< Eettisten periaatteiden kirjaaminen 

< Arvolupausten laatiminen ja toteutumisen arvioiminen


Dynaamisessa työyhteisössä työntekijöitä kannustetaan ajattelemaan itsenäisesti ja vaikuttamaan aktiivisesti työnsä sisältöön. Samalla on tärkeää, että työyhteisö laatii yhdessä tavoitteensa, toteuttaa ne ja jakaa ilon saavutetuista tuloksistaan. Vaikuttamismahdollisuudet, vastuuntunto ja yhteishenki kulkevat käsi  kädessä organisaation henkilöstön kaikilla tasoilla. 

Hyvä työyhteisön ilmapiiri perustuu työntekijöiden itsekunnioitukseen ja arkisessa vuorovaikutuksessa näkyvään keskinäiseen arvostukseen. Toimiva vuorovaikutus luo automaattisesti tahdon löytää käytännöllisiä ratkaisuja erilaisiin pulmiin ja sitoutua yhteiseen toimintakulttuuriin. 

Työyhteisön toimintakulttuuria ja yhteenkuulumisen tunnetta on mahdollista vahvistaa. Tarjoamme organisaationne vahvistamiseksi koulutuspakettia, joka antaa täsmävälineet yksilöä kunnioittavan yhteisöllisyyden luomiseksi. Koostamme koulutuspaketin ydintuotteistamme teidän tarpeitanne pohjalta ja toteutamme sen vaiheittain sopivan kouluttajatiimin voimin. 

Koulutuksen keskeiset aiheet:

< itsetuntemuksen vahvistamisen harjoitukset 

< vuorovaikutuksen eri kanavat kanavat  

< kunnioittavan kohtaamisen periaatteet

< organisaation tiedostetut ja tiedostamattomat arvot

< tunteet yhteisössä 

< tiedostettu toimintakulttuuri